Eksport

Import/Eksport

Zamierzają Państwo eksportować? Porath Customs Agents będzie Państwa w tym wspomagać.

Brücke am Hafen, Container davor.

Posiadamy odpowiednie rozwiązanie dla Państwa eksportu towarów.

Eksport towaru cieszy się wieloma wolnościami. Ograniczenia stawiają jedynie przepisy prawa współpracy gospodarczej z zagranicą:

• W niektórych krajach eksport towarów jest ograniczony przez zakazy, obowiązki posiadania pozwoleń lub inne czynności. Uzasadnienia dla nich należy dopatrywać się w przeważającej mierze w kwestiach bezpieczeństwa współpracy zagranicznej i kontaktów politycznych.

• Polityka współpracy zagranicznej i bezpieczeństwa może ograniczyć niektórym osobom, organizacjom lub instytucjom tranzyt w ramach współpracy zagranicznej – np. w rozumieniu zwalczania terroryzmu.

• Również grupy towarów mogą podlegać zakazom i ograniczeniom (VuB) podczas eksportu. Zawarte są one również w przepisach prawa współpracy gospodarczej z zagranicą i służą zapewnieniu ochrony konstytucyjnej, środowiska, dzieci i młodzieży oraz praw własności przemysłowej.


Kto kontroluje te ograniczenia?
Odbywa się to w ramach kontroli eksportu i wykazu osób/podmiotów objętych sankcjami.

Odprawa celna eksportowanych przez Państwo towarów jest przeprowadzana bezpłatnie przez urzędy celne. Z tytułu specjalnych usług świadczonych przez administrację celną mogą być jednak naliczane opłaty i koszty, jak np.:

• podczas odprawy celnej poza miejscem urzędowania, bądź poza godzinami urzędowania.
• w przypadku przechowywania towarów spoza terytorium UE przez urząd administracji celnej.
• podczas przeprowadzania czynności przez urząd celny na lotnisku, które nie jest wykazane jako port lotniczy z oddziałem celnym.
• podczas, gdy urząd celny prowadzi nadzór i towarzyszy towarom.

Państwa eksport z Porath Customs Agents znajduje się w najlepszych rękach:

Odprawa eksportowa

Co to jest właściwie odprawa celna wywożonych towarów i do czego służy zgłoszenie wywozu?

Odpowiedź jest nam znana: Odprawa celna wywożonych towarów służy opisowi wszystkich urzędowych czynności celnych dot. zgłoszonych przez Państwo i przeznaczonych na eksport towarów. Odbywa się ona w eksportowym urzędzie celnym bezpośrednio przy siedzibie firmy eksportera lub w miejscu znajdowania się towaru. Z kolei eksportowy urząd celny wyjścia znajduje się bezpośrednio na granicy, skąd Państwa towar opuszcza terytorium UE. Kontroluje on faktyczny wywóz z obszaru celnego UE, a ponadto jest odpowiedzialny za zgłoszenie towarów, które nie podlegają jakimkolwiek zakazom lub ograniczeniom i których wartość nie przekracza kwoty 3.000 Euro.

Państwo żądają, my eksportujemy. Wywóz towarów w stylu Porath Customs Agents:

 • Jesteśmy Państwa niezawodnym partnerem w eksporcie towarów i wspieramy podczas odprawy celnej wywożonych towarów
 • Problemy podczas odprawy celnej wywożonych towarów i ich zgłaszania to już przeszłość
 • Nasi eksperci orientują się najlepiej w kwestii zgłaszania wywozu i aktualnego stanu elektronicznej procedury celnej
 • Naszym wyzwaniem jest przebiegająca bez zakłóceń i szybko odprawa celna
 • Sporządzamy wszystkie wymagane dokumenty, ponadto zajmujemy się kompletną realizacją wraz ze zgłoszeniem wywozu i w formie elektronicznej wdrażamy odprawę celną wywożonych przez Państwo towarów na arenie europejskiej – zgodnie z naszą filozofią Single Point of Contact.

Kontrola list sankcji

Kontrola wykazu osób/podmiotów objętych sankcjami: O co właściwie chodzi?

Kontrola wykazu osób/podmiotów objętych sankcjami to drażliwy temat z zakresu ceł, który reguluje ustawa i który w przypadku zaniedbań może mieć fatalne skutki karno-prawne. Co to jest jednak wykaz osób/podmiotów objętych sankcjami? W odniesieniu do zwalczania terroryzmu i kontroli ograniczeń handlu w określonym państwie (embargo) Unia Europejska prowadzi notatki odnośnie osób, zrzeszeń, organizacji i przedsiębiorstw, których majątek został zamrożony i którym w żadnym przypadku nie wolno/nie mogą dostarczane surowce gospodarcze przez innych uczestników gospodarczych. Partnerzy, na których nałożono ograniczenia w ruchu tranzytowym towarów, są ujęci w europejskim wykazie osób/podmiotów objętych sankcjami i koniecznie należy ich unikać. Przed nawiązaniem stosunków handlowych należy koniecznie sprawdzić, czy nazwisko/nazwa i adres ewentualnego kontrahenta nie znajdują się na tej liście.

Jest cały szereg wykazów osób/podmiotów objętych sankcjami, które należy sprawdzić podczas wywozu towarów. Zajmiemy się realizacją ważnych zadań według jasno zdefiniowanej ścieżki kontrolnej w Państwa Outsourcingu. To pozwoli Państwu zaoszczędzić czas i surowce oraz pozwoli uniknąć niepotrzebnych kar ze względu na niezachowanie ostrożności. Bardziej obszerne informacje dot. wykazu osób/podmiotów objętych sankcjami znajdą Państwo w naszej ulotce informacyjnej.
Do pobrania .

Kontrola wykazu osób/podmiotów objętych sankcjami i przegląd pracowników prowadzone przez Porath Costums Agents:

 • Porath Customs Agents zajmie się kontrolą wykazu osób/podmiotów objętych sankcjami w Outsourcing dla Państwa przedsiębiorstwa, według uzgodnionych z Państwem kryteriów
 • Stawiamy na najnowocześniejsze oprogramowania, gdyż odręczna kontrola różnych wykazów osób/podmiotów objętych sankcjami jest prawie niemożliwa i obarczona dużym ryzykiem błędu
 • Aby jako przedsiębiorstwo uzyskać w Niemczech pozwolenie jako AEO S (Authorised Economic Operator – Security), absolutnie konieczny jest m.in. wykaz pracowników – my się tym zajmiemy
 • Wszystkie osoby, które pracują w obszarach istotnych dla zachowania bezpieczeństwa, muszą zostać skontrolowane. Troszczymy się również o to, żeby kontrola ta odbyła się według wykazów osób/podmiotów objętych sankcjami zgodnie z rozporządzeniem WE nr 2580/2001 i 881/2002 („listy osób podejrzanych o terroryzm“)

Kontrola eksportu

Porath Customs Agents zajmie się kontrolą Państwa eksportu.
W odniesieniu do niektórych państw wymiana gospodarcza jest ograniczona na tyle, że nawet zabroniony może być wywóz niezależnie od samego towaru. Te powody w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa prowadzą do podjęcia czynności związanych z embargiem, które można podzielić na trzy kategorie:

 • Embargo na broń zabrania wywóz broni, amunicji i innego rodzaju uzbrojenia do danego kraju.
 • Częściowe embargo obejmuje określone zakazy i ograniczenia wymianie handlowej z danym krajem. Podstawą są za każdym razem odpowiednie rozporządzenia UE.
 • Całkowite embargo zabrania wszelkiej formy wymiany gospodarczej z danym krajem. Również tutaj warunkiem jest rozporządzenie EU.

Postanowienia dot. embargo różnią się pod względem rodzaju i zakresu – zależnie od kraju docelowego. Również płatności, usługi pośrednictwa, czy wsparcia technicznego, które są związane z wywozem towaru, mogą stanowić część czynności związanych z embargo.
Na każdej stronie urzędu celnego jest do wglądu lista wszystkich państw objętych embargo.

Porath Customs Agents dysponuje najlepszą wiedzą w zakresie przepisów i procedur, dlatego pomoże Państwu celem zapewnienia sprawnego wywozu towarów z obszaru wspólnotowego UE. Poza tym chętnie udzielimy wszelkich porad i załatwimy niezbędne formalności podczas odprawy celnej.

Do kontroli eksportu zalicza się również ograniczenia wywozu następujących towarów:

 • Odpady
 • Środki odurzające
 • Gotówka o łącznej wartości 10.000 Euro lub więcej Przed wywozem należy ją zgłosić w odpowiedniej placówce celnej w formie pisemnej.
 • • Niektóre niebezpieczne substancje chemiczne, a w szczególności te, które mogą być wykorzystywane do produkcji broni chemicznej. Podlegają one zakazom i obowiązkowi posiadania pozwolenia
 • Produkty podwójnego zastosowania - towary, które mogą być stosowane zarówno do celów cywilnych, jak i militarnych
 • Narzędzia tortur
 • Sporne lub krwawe diamenty (KPCS)
 • Dobra dziedzictwa kultury: zakaz wywozu ma na celu uniemożliwienie przetransportowania skradzionych przedmiotów poza granice państwa
 • Piractwo marek i produktów
 • Chronione gatunki zwierząt i roślin
 • Pisma i media mogące szkodzić wychowaniu młodzieży oraz pisma sprzeczne z konstytucją
 • Amunicja i broń

Deklaracja dostawców

Porath Customs Agents jest Państwa doradcą w kwestii poprawnego zastosowania deklaracji dostawców.
Deklaracja dostawców to pozornie działający, ale niezbędny dokument do obrotu towarami wewnątrz Unii Europejskiej. Zawiera ona poświadczenie odnośnie uprzywilejowanego prawnie pochodzenia towaru i informuje o tym, czy Państwa towar może być objęty stawkami cła uprzywilejowanego.

Stawki cła uprzywilejowanego są ustalone w umowach preferencyjnych i zasadniczo można odróżnić dwa ich rodzaje:

 • Autonomiczne regulacje preferencyjne: Są one ustalane autonomicznie przez Unię Europejską jednostronnie na rzecz określonych państw, grup państw lub obszarów na podstawie własnego stanowienia prawa w kodeksie celnym Unii.
 • Umowy preferencyjne pomiędzy Unią Europejską a innymi państwami i grupami państw.

Jaka jest różnica pomiędzy poszczególnymi deklaracjami dostawców a długoterminową deklaracją dostawców?

Prosta deklaracja dostawców jest wydawana dla poszczególnych dostaw towarów. Natomiast długoterminowa deklaracja dostawców jest sporządzana dla dostaw powtarzających się przez określony czas. Najdłuższy dopuszczalny okres długoterminowej deklaracji dostawców wynosi 24 miesiące i obowiązuje dla dostarczanych w tym okresie i opisanych w nich tam towarów. Chętnie doradzimy i wydamy dla Państwa profesjonalną deklarację.

Pozostałe punkty z zakresu Import/Eksport

Kontakt

Masz pytania dotyczące naszych usług? Wystarczy, że wyślesz do nas e-mail lub zadzwonisz - Twój osobisty kontakt z przyjemnością odpowie na twoje pytania.

Heidenkampsweg 81
20097 Hamburg
Deutschland

Tel.: +49 (40) 8000 50 – 500

Telefon alarmowy po 18:00 godz.:
+49 (160) 90 60 63 58