Specyfika

Import/Eksport

Porath Customs Agents to agencja celna posiadająca wieloletnie doświadczenie i Know-how. Mamy wgląd w nasze branże i surowce – oraz wszystkie szczególne przypadki celne.
Począwszy od alkoholu a skończywszy na żelazie – zadbamy o wszystkie Państwa kwestie celne.

Delikatna żywność i gospodarna agrarna

Urzędy celne przyglądają się szczególnie wnikliwie importowi towarów z branży produktów żywnościowych. Porath Customs Agents jest zawsze zorientowana w najbardziej aktualnych przepisach, które dotyczą kontroli weterynaryjnych.

Produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego (jak np. mięso, ryby, mleko czy niektóre produkty z nich wytworzone) muszą być zawsze kontrolowane przez urzędowego lekarza weterynarii w ramach badania warunków zdrowotnych zwierząt. Dlatego mogą one być wprowadzane na terytorium Unii Europejskiej wyłącznie za pozwoleniem uprawnionych urzędów celnych. Również niektórą żywność niepochodzącą od zwierząt (choćby dzikie grzyby czy orzechy z niektórych państw spoza unii) należy zgłaszać w urzędzie weterynaryjnym i przywozowym.

Żywność z państw trzecich musi koniecznie spełniać kryteria prawa europejskiego i obowiązującego w poszczególnych państwach oraz nie może zagrażać ludzkiemu zdrowiu. Dlatego na przykład nie może zawierać wcale lub może tylko niewielkie pozostałości środków do zwalczania szkodników. Ze względu na ochronę gatunkową zabroniony jest import niektórych produktów żywnościowych, które są pozyskiwane z chronionych gatunków zwierząt lub roślin.

Eksperci ds. celnych z Porath Customs Agents zadbają o sprawny przepływ Państwa towarów:

 • Składamy wnioski i sprawdzamy wszystkie konieczne licencje i pozwolenia, które są wymagane dla importu i eksportu.
 • Prawidłowa odprawa celna produktów żywnościowych, surowców i dodatków, jak również produktów rolnych – to nasza specjalność.

Import drewna i handel papierem/makulaturą

Drewno i papier to ulubione surowce, których handel odbywa się na skal światową. Podlegają one specyficznym przepisom, które przede wszystkim mają służyć ochronie środowiska. Import niektórych gatunków drewna może być zabroniony na podstawie Konwencji Waszyngtońskiej dot. ochrony gatunków (poziomy ochrony od I do III) lub poziomów ochrony UE od A do D, bądź wymagane jest uzyskanie pozwolenia. Również ponowny wywóz gatunków drewna, których import nastąpił na podstawie pozwolenia, wymaga zgody udzielonej przez Federalny Urząd ds. Ochrony Przyrody (BfN). Zakaz importu drewna może być wydany również wtedy, gdy do budowy używane są dodatkowo materiały, które pochodzą od gatunków znajdujących się pod ochroną – np. afrykańskie instrumenty muzyczne z obiciem z kości słoniowej lub skorupy żółwia. Ponadto należy przestrzegać przepisów europejskiego rozporządzenia dot. handlu drewnem FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade).

Specjalne postanowienia dot. odpadów takich, jak makulatura.
Makulatura to surowiec, na który jest popyt na całym świecie. Aby spełniać postanowienia środowiskowe, w normie DIN EN 643 został dokładnie ustalony skład różnych gatunków makulatury. Nie można dopuścić do tego, żeby makulatura zawierała niebezpieczne substancje chemiczne lub biologiczne.

Przedsiębiorstwa z branży drewna i papieru otrzymają od Porath Customs Agents odpowiednią opiekę:

 • Zajmiemy się sprawnym importem i eksportem tych surowców i wytworzonych z nich produktów.
 • Nasi pracownicy mogą udzielić przedsiębiorstwom należącym do branży drewniano-papierniczej obszernego doradztwa w kwestii przepisów i postanowień.

Lekarstwa i chemikalia

Wykaz podmiotów objętych sankcjami, embarga ONZ, przestrzeganie konwencji dot. broni chemicznej lub zobowiązań dot. eksportu prekursorów narkotykowych: odnośnie towaru podlegającego ocleniu z branży chemicznej i farmaceutycznej ustalone są nadzwyczaj wysokie wymagania podczas transportu

Kompleksowa odprawa celna chemikaliów.

Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia chemikaliów w urzędach celnych, sporządzono obszerne wykazy i spisy: europejski spis celny substancji chemicznych (ECICS) zawiera ok. 35.400 symboli chemicznych, również kod CN Nomenklatury Scalonej UE w celu dokonania klasyfikacji taryfowej, ponadto jest on regularnie aktualizowany przez generalną Dyrekcję ds. Podatków i Unii Celnej.

Procedura celna produktów farmaceutycznych.

Procedura celna produktów farmaceutycznych.
Niemieckie urzędy celne mogą wstrzymać wysyłkę podczas importu lekarstw oraz aktywnych składników farmaceutycznych i sprawdzić, czy przestrzegane są przepisy zgodnie z ustawą o lekarstwach (nem. AMG).

Sprawdzane są między innymi:

 • Przedłożenie wymaganych pozwoleń na import, certyfikatów i zaświadczeń.
 • Czy mowa o lekarstwach dopuszczonych, zarejestrowanych i posiadających pozwolenie.
 • Poprawne przestrzeganie przepisów dot. oznakowania
 • Czy lekarstwa posiadają ulotkę w języku niemieckim.

Potrafimy sprostać niezwykle wysokim wymaganiom odnośnie transportu lekarstw i chemikaliów:

 • Porath Customs Agents gwarantuje celne Compliance i skieruje do właściwego celu Państwa strumień towarów sprawnie i terminowo.
 • Nasi eksperci są najlepiej poinformowani odnośnie tych kompleksowych rozporządzeń i chętnie udzielą Państwu porad. Aktualne, a zarazem szczegółowe informacje dot. eksportu chemikaliów są dostępne stronie internetowej Federalnego Urzędu ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu.

Tekstylia i obuwie

Podmioty zajmujące się importem lub eksportem tekstyliów, odzieży i obuwia muszą nastawić się na określone postanowienia. Tekstylia to towary, na które są nakładane bardzo wysokie stawki celne. Wprawdzie brak specjalnych regulacji odnośnie wartości celnej dla branży tekstylnej, ale pomimo to akurat wśród importerów tekstyliów panuje duża niepewność ze względu na prawo w zakresie wartości celnej.

Istotne w branży tekstylnej:

Ochrona marki w przypadku importu tekstyliów.
W przypadku importu tekstyliów urzędy celne mogą sprawdzić Państwa towar pod kątem przestrzegania przepisów prawnych dot. ochrony marki. Ochrona marki następuje w Niemczech poprzez wpis do rejestru marek w Niemieckim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych (§ 4 MarkenG). Ochrona marki obowiązuje jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich UE, gdy marka jest wpisana w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego w Alicante jako znak unijny (wcześniej wspólnotowy znak towarowy).

Zespół Porath Customs Agents zna się na branży tekstylnej i posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w klasyfikowaniu i odprawie celnej tekstyliów, obuwia i innego rodzaju odzieży:

 • Bardzo dobrze znamy pułapki w rozliczaniu wartości celnej.
 • Wspieramy Państwo przy klasyfikacji Państwa towarów w taryfie.
 • Pomożemy Państwu ustalić poprawnie wartość celną.
 • Zajmiemy się składaniem wniosków o udzielanie wiążących informacji dot. taryfy celnej.
 • Występujemy w roli mediatora w przypadku różnicy zdań z urzędami celnymi oraz w postępowaniu dot. wnoszenia środków odwoławczych.
 • Doradzamy podczas przygotowań i przeprowadzania kontroli zakładowej przez urząd celny.

Import i eksport odpadów

Kto chce importować lub eksportować odpady, powinien przestrzegać zarówno surowych wymogów dot. transportu na terytorium Unii Europejskiej, jak i tranzytu w krajach trzecich. Transport jest albo zabroniony, podlega obowiązkowi zgłoszenia i uzyskania zgody od urzędów krajowych, albo podlega ustalonemu obowiązkowi informowania. W zależności od tego, o którego rodzaju odpadów jest mowa, w jaki sposób należy je odzyskiwać lub usuwać oraz przez które państwa członkowskie i obszary będzie przebiegać droga transportowa.

Import odpadów do usunięcia jest zasadniczo zabroniony – wyjątek stanowi m.in. import odpadów z krajów, które są umownymi stronami konwencji bazylejskiej. Przed realizacją transportu wymagana jest procedura udzielania zezwoleń, tzw. procedura notyfikacyjna.

Import odpadów do odzysku jest możliwy tylko wtedy, gdy odpady pochodzą z państw:

 • w których obowiązuje decyzja OECD
 • które są umownymi stronami konwencji bazylejskiej
 • z którymi Unia Europejska lub poszczególne państwa członkowskie zawarły dwustronne umowy lub porozumienia zgodnie z art. 11 konwencji bazylejskiej

Porath Customs Agents dostarczy Państwa odpady do miejscu przeznaczenia w sposób niezawodny:

 • Od lat współpracujemy z przedsiębiorstwami z branży utylizacji odpadów i dlatego znana jest nam ta specyfika.
 • Możemy postarać się o uzyskanie pozwoleń we właściwych instytucjach i przedłożenie ich odpowiednim urzędom celnym.

 

Pozostałe punkty z zakresu Import/Eksport

Kontakt

Masz pytania dotyczące naszych usług? Wystarczy, że wyślesz do nas e-mail lub zadzwonisz - Twój osobisty kontakt z przyjemnością odpowie na twoje pytania.

Heidenkampsweg 81
20097 Hamburg
Deutschland

Tel.: +49 (40) 8000 50 – 500

Telefon alarmowy po 18:00 godz.:
+49 (160) 90 60 63 58